займ на карту срочно
کد خبر: 35115 | سرویس: ورزش
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۷ | ساعت » ۲۲:۱۶

مسعوددهمرده:دردهه فجرامسال بمناسبت چهل سالگی انقلاب ،۴۰برنامه ورزشی برای بانوان،چهل برنامه برای روستائیان و۴۰ برنامه برای باشگاهها اجراخواهیم کرد.

 به گزارش کیانسه :عصرامروزباحضورخبرنگاران واصحاب رسانه ودرفضای صمیمی ،نشست خبری با رئیس اداره ورزش وجوانان برگزارگردید.وی ضمن خیرمقدم به خبرنگاران گفت:خوشحال هستم پیرامون مسائل ورزش جوانان وپیگیری مواردی که برخی رسانه هانقدمی کنندویاکمبودهایی که ممکن است وجودداشته باشد بارسانه هانشست داشته باشم ودردوسال اخیرهمواره رسانه هابازویی برای کمک به اداره ورزش وجوانان بوده اندواکثررسانه هاوسمن ها به دنبال مطالبات به حق هستندو بایدگفت هیچ مدیری هم بدون کمک وتعامل بارسانه ها وسمن هانمی تواندکاری انجام دهندوهمواره سبب پیشرفت کاری مانیزدربرخی مواردشده اند.

 

رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان زابل افزود:بسیاری ازپروژه ها اکنون درحال انجام کارهستند وبانظارت مستمراداره کل استان دراین خصوص درحال پیگیری می باشد

وی درخصوص پروژه های مهم خانه کبدی وکشتی بیان داشت:خانه کشتی بیش از۶۰درصدپیشرفت فیزیکی داشته وتااردیبهشت ۹۸ موردبهره برداری خواهدگرفت وخانه کبدی نیزبیش از۵سال است که وقت گیرشده وازسویی دیگرمعترضینی برای آن پیداشده وادامه ساخت این پروژه مهم نیزاززمان سفروزیرمحترم ورزش به سیستان واخصاص یک میلیاردتومان هزینه ،از روند روبه رشدی برخورداراست.

دهمرده درادامه انجام پروژه های ورزشی شهرستان زابل رابه شرح ذیل اظهارداشت:

– پروژه گودزورخانه وررزش باستانی درداخل استادیوم ورزشی درحال ساخت میباشد که هم اکنون مراحل بتن ریزی آن صورت گرفته .

– سالن ورزشی شهر بنجاربامساحت ۱۸۰۰مترمربع درحال ساخت است.

-خانه جوانان بااهدای ۵۰۰مترمربع زمین ازسوی شورای شهروشهرداری زابل صورت گرفته ومزایده آن نیزانجام شده است.

– بهسازی سرویس های بهداشتی ونصب نورافکن دراستادیوم ورزشی شهیدحسینی طباطبایی.

– انجام زیرساختهای سالن های  ورزشی سطح شهرازسوی این اداره.

وی درخصوص فعالیت های خانه های ورزش روستایی گفت: اکنون شش خانه ورزش درشهرستان زابل وبخش مرکزی وجودداردکه درکنارهمایش های پیاده روی ،ورزشهای بومی ومحلی باشوروذوق درمیان روستائیان بااستقبال فراوانی برگزارمی شودونیزاز۵۰روستای دارای دهیاری ۱۰خانه ورزش روستایی وجودداردکه خانه ورزش روستایی امامیه امروز افتتاح ودرروزهای آینده خانه  ورزش روستاهای گت،کول وتپه دزافتتاح خواهندشدواین خانه های ورزش دارای امکانات ورزشی ازجمله میزفوتبال دستی،دارت،تشک تاتامی ،میزتنیس و….می باشند.

ایشان درباره عملکردورزشی اداره ورزش وجوانان زابل گفت:ماازنظرعملکردورزشی دربهترین وضعیت هستیم بطوری که تعداد۷۵ ورزشکاردرمسابقات ورزشی استعدادهای برترشرکت نموده اندومقامهایی رانیزکسب کرده اندوباتوجه به نگاه ویژه ای که وزیرورزش به المپیک ۲۰۲۰دربحث مسابقات دارندانجام شده است که مهمترین مقامهابه شرح ذیل می باشد:

قهرمانی درفوتسال،دربوکس مقام دومی وسومی کسب نموده ایم درووشوتنهامدال رادرقسمت بانوان خانم صفارزاده به دست آورده وکبدی آقایان مقام دوم کشورودرکشتی ابوالفضل شهرکی ومیرشکارقهرمان شدند.

وی درخصوص کشف استعداهای ورزشی درمیان جوانان رابسیارخوب ارزیابی کردوافزود:هم اکنون تعداد۱۵۰کشتی گیر دررده ای نونهالان،نوجوانان وجوانان زیرنظرمربیان زبده فعالیت می کنندودرفوتسال نیزتعداد۲۵۰ورزشکاردرحال حاضرکارمی کنند،واین فعالیتها بازحمات مدیرکل محترم ورزش وجوانان استان همواره ومستمراپیگیری شده است .

دهمرده درادامه نشست خبری باخبرنگاران گفت:درسال جاری تعداد۱۰۰۰برنامه فرهنگی و ورزشی درشهرستان زابل اجراشده است ودرایام دهه فجرنیربمناسبت چهل سالگی انقلاب تعداد۴۰ برنامه ورزشی برای بانوان،۴۰برنامه ورزشی برای روستاییان و۴۰ برنامه ورزشی برای باشگاههابرگزارخواهیم کرد.

وی ازفعالیت های سمن های اجتماعی وازتعامل آنان بااین اداره استقبال کردوگفت: هم اکنون تعداد۸سمن دارای فعالیت هستند وتعداد۲۰ سمن دیگردرنوبت ثبت می باشندونیزهیئتهای ورزشی این اداره تعداد۲۵هیئت مردان و۱۵هیئت خانمهافعالیت ورزشی مختلفی دارند.

رئیس اداره ورزش وجوانان زابل همچنین بیان داشت:۴۰۰۰ورزشکارسازمان یافته وبیمه شده درسال گذشته داشته ایم واکنون بین ۸۰۰۰الی ۱۰۰۰۰ورزشکارداریم که تعدادی نیزبیمه نیستندکه مبلغ بیمه برای شهرستان ۱۵۰۰۰تومان،برای روستائیان ۱۰۰۰۰تومان ودانش اموزان ۸۰۰۰تومان می باشد.

مهمترین دغدغه رئیس اداره ورزش وجوانان زابل ،سالن ورزشی ۲۵۰۰هزارمتری است که ازسالهای گذشته به دنبال زمینی بدین منظوربوده واکنون نیزپیگیرآن می باشد.

وی درپایان ازدوستان منتقدخودخواست ،بیائیم باانتقادات سازنده درپی ساختن جامعه ای باروحیه ورزشکاری درست کنیم وهمواره پاسخگوی انهاچه دربحث ورزش قهرمانی ودیگرمسائل هستم.

گزارش: ناصرپودینه

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
مرا آگاه ساز اگر
جدیدترین اخبار