займ на карту срочно
کد خبر: 41053 | سرویس: استان ها
تاریخ انتشار: 7 سپتامبر 2020 | ساعت » 19:03

مهندس محمدعلی قهرمانی مقارن ظهرامروزمورخه ۱۷/۶/۹۹درنشست خبری باخبرنگاران واصحاب رسانه حوزه سیستان به گزارش کاریک ساله خویش درشهرستان نیمروز پرداخت.

به گزارش کیانسه :دراین نشست که معاونین وبخشداران تابعه شهرستان نیمروز حضورداشتند مهندس قهرمانی ضمن تسلیت ایام شهادت آقااباعبدالله (ع) به تشریح برنامه ها، طرح هاوپروژه های انجام شده ویادردست ااقدام پرداخت.

وی درآغازازهمراهی معتمدین شهرستان تشکرکردوگفت:برای ماآنچه مهم است منافع عموم مردم است نه منافع شخصی وهمواره سران طوایف ومعتمدین دراین یکسال حضوربنده ،حضورپررنگی درکنارفرماندارداشته اندوصمیمانه ازآنهاتشکرمی نمایم.

قهرمانی ،شهرستان نیمروزرایکی ازشهرهای وسیع منطقه سیستان خواندوگفت: شهرستان نیمروزبااین وسعت ،بیانگرسختی کاروخدمات رسانی است ودارای دوبخش ،چهاردهستان ویک شهرمی باشدومهمترین پروژه سال گذشته موضوع مهم انتخابات مجلس شورای اسلامی بودودغدغه بسیارمادرجهت گستردگی روستاهاوپوشش ضعیف اینترنت بودکه بحمدالله شهرستان نیمروزدرسیستان رتبه اول ودراستان رتبه دوم بعدازدلگان راکسب نمودوبطورکلی ۵درصدرشددرمیزان مشارکت مردم بوده است ودرکمال صحت این انتخابات برگزارگردید.

وی افزود:اعتبارات سال گذشته این شهرستان ۵۸میلیاردتومان بوده ولی درسال جدیداین اعتبارات کاهش داشته وبه رقم ۳۸میلیاردرسیده واین برای انجام کارهای عمرانی ناکافی است.ودرشاخص هاازشهرستان های محروم استان هستیم واین شهرستان باوجودتالاب وچالش های بوجودامده ،ولی مردم این شهرستان  برپایه دامداری،کشاورزی وصیدوصیادی کماکان فعالیت دارند.

فرماندارنیمروز درخصوص مزرعه انرژی های بادی  بیان داشت: درچندسال گذشته کارشناسان کره ای برای احداث این مزرعه مکان یابی کردندوبزرگترین پروژه بعدازپروژه ۴۶هزارهکتاری است وبایدگفت هرتوربین۲/۵مگاوات برق تولیدمی کندواین موضوع می تواندمکانی برای گردشگری نیزباشدوشرکت سرمایه گذاری مبنابایرمایه اولیه ۶۰تا۸۰میلیون یورو راتقبل نموده که تعداد۲۰توربین بادی نصب شودوشرکت های دیگری نیزاعلام آمادگی کرده اندودرآینده نزدیک دوتوربین نصب وراه اندازی خواهدشد.

رئیس شورای تامین شهرستان خاطرنشان ساخت :معادن غنی ازجمله آنتیموآن ومس دراین شهرستان وجودداردکه به دنبال بهره برداری درآینده نزدیک ازمعادن مس هستیم.

محمدعلی قهرمانی درخصوص بازگشایی بازارچه محلی  بش دلبر اذعان داشت:بازارچه بش دلبرکه همجواربااستان فراه  افغانستان است ونیز۵۷کیلومترمرزمشترک باشهرستان داردازمهمترین بازارچه های استان است که درآینده درتلاش بازگشایی ان هستیم ولی متاسفانه تجارافغانی بیشترتمایل وعلاقه به تجارت ازمرزمیلک دارند .

وی درادامه به انجام برخی پروژه های عمرانی و…اشاره کرد:

– برای پروژه آبرسانی روستای سفیدآبه اعتباری بالغ بر۲۵میلیاردتومان ازبودجه سال گذشته اختصاص یافته است ودرحال انجام است.

– بخش سفیدآبه به شهرتبدیل خواهدشد.

– ۹۰۰/۷هکتاراراضی شهرستان مشمول طرح آب رسانی می باشدکه درسه ایستگاه ۱٫۲٫۳نیمروزدرآینده به بهره برداری خواهدرسید.

– بازگشایی دوباره کارخانه آردشهرستان نیمروز.

– راه اندازی پمپ بنزین که ازمطالبات اصلی مردم شهرستان بوده درهفته دولت.

– بهره برداری ازجایگاه توزیع گازمایع شهرستان.

– ۹۴۲طرح بااعتبار۲۸میلیاردتومان ازمحل تسهیلات بنیادبرکت که ۲۲۹۷شغل ایجادکرده است.

– کمیته امدادنیزدراین خصوص بااعتبارات تصویبی خودتاکنون ۸۰۰شغل درسطح شهرستان شغل ایجادنموده است.

– دانشگاه فرهنگیان سیستان درنیمروزواقع است که ازمهرماه سال جاری دانشجوخواهدپذیرفت.

– انتخاب شهرادیمی بعنوان شهرخامه دوزی کشور ،مهمترین دستاوردبوده است ودکترسرگزی نماینده مردم درجلسه دفاعیه شرکت داشتندوازایشان کمال تشکرراداریم وبایداذعان نمودکه این هنردرحال فراموشی بودواکنون می تواندزمینه خوبی دررونق گردشگری صنایع دستی ونیزتخصیص اعتبارات برای شهرستان باشد

– عدم آسفالت برخی از راه های روستایی ومشکل آب شرب درچندروستاوجودداردکه درتلاش هستیم تاباسازوکارهای مناسب به حل این مشکلات بپردازیم.

قهرمانی تصریح کرد: ساخت مرکز درمان بستر شهرستان نیمروز با ۱۰ تخت به دلیل نبود زمین تاکنون متوقف مانده بود که با پیگیری زمینی به وسعت ۱۲ هزار متر مربع از سوی خیران واگذار و ۲ میلیارد تومان اعتبار برای آن اختصاص یافته است.

ایشان ساخت بزرگراه نیمروز به نهبندان را ضروری دانست و گفت: این جاده یکی از پر ترددترین جاده‌های شمال استان است و احداث بزرگراه می‌تواند نقش خوبی در رونق منطقه داشته باشد.

قهرمانی نیزیادآور شد: سال گذشته با همکاری فرمانداران منطقه سیستان افزون بر سه میلیون متر مکعب لایروبی انهار در منطقه انجام که این اقدام باعث افزایش ۱۵ درصدی ورود آب به شهرهای شمالی استان از رودخانه هیرمند شد.

وی همچنین به پروژه هایی که کامل انجام شده اندویادرحال پیگیری هستند نیزاشاره کرد:ساختمان جدیدفرمانداری شهرستان نیمروز- مجتمع فرهنگی و ورزشی بانوان- افزایش سالن های چمن ورزشی  که درحال انجام است- پیگیری دفع مشکلات تولیدی- رهاسازی به موقع حقابه سال زراعی کشاورزان ازطریق چاه نیمه ها.

مهندس قهرمانی همچنین درخصوص ورزش کشتی فرنگی گفت:ورزش کشتی درنیمروز باحضورقهرمان امیدآرامی پتانسیل خوبی داردودرصددهستیم درکناراین موضوع ثبت کشتی کچ گردان سیستان  رادنبال می کنیم.

درابتدای جلسه مهندس شعیبی معاون سیاسی وامنیتی فرماندارنیمروزضمن خوشامدگوئی وتبریک روزخبرنگاربیان داشت:نقش خبر وخبرنگاری درجامعه نقشی بی بدیل است وشماهمواره درانعکاس اخبارخدمت رسانی مارایاریگربوده اید.ازهمه شمابعنوان مشاوردعوت می کنیم ،درشرایط فعلی که درتحریم هستیم ونیزمسئله شیوع بیماری ویروس کرونا ومشکلات اعتباری دولت که واقعا وجودداردونیزسال پایانی دولت تدبیروامیداست ،لازم است که ضمن اینکه خدمات گفته ومنعکس می شودبه دنبال امیدبخشی به مردم باشیم وفارغ ازاین موضوع هراقدامی که می کنیم وقلمی ونگارشی رابه تحریرمی آوریم ،درنهایت اگرهم خلاف باشد پایه های نظام راسست می کندواگرهم درست باشد باعث انسجام بخشی نظام جمهوری اسلامی می شود.بنابراین صداقت ودرستی درکارشما حرف اول رامی زندچنانچه که تاکنون همینگونه بوده است.

درپایان این نشست خبری ازسوی فرماندارمحترم خبرنگاران حاضرموردتجلیل وقدردانی قرارگرفتند.

گزارش : ناصرپودینه

برچسب ها:

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
مرا آگاه ساز اگر
جدیدترین اخبار