займ на карту срочно
کد خبر: 37191 | سرویس: استان ها
تاریخ انتشار: 30 آگوست 2019 | ساعت » 0:26

شب گذشته، حجت الاسلام والمسلمین اشرفیان امام جمعه جوان ومطالبه گرشهرعلی اکبردرنشست خبری درخصوص برخی مسائل ومشکلات حوزه فعالیت خویش باخبرنگاران واصحاب رسانه سیستان به گفتگوپرداخت.

 

وی درآغاز ضمن خوشامدگی وتبریک روزخبرنگارگفت:خبرنگارامین وجربان سازجامعه است ویک شغل اقتصادی نیست بلکه رسالت خبرنگاری امانتداری واطلاع رسانی صحیح درجامعه است.وی افزود:درحوزه سیستان شاهدرشد،شکوفائی وتکثرخوب درحوزه رسانه های شنیداری ،دیداری،نوشتاری وفضای مجازی هستیم که درحوزه شنیداری خوشبختانه اخیراشاهد موفقیتهایی دررادیوزابل یوده ایم که جای تقدیروتشکرداردکه دراین حوزه شاهدجهش فرهنگی قابل توجهی بوده ایم وصداوسیما دربرنامه های زنده ازسیستان بخصوص ایام محرم داشته است وانتظارمیرودارتباط بارسانه های خبری کشوربیشترشود تامسئولین بیشتردرجریان مشکلات ومعضلات منطقه سیستان شوند ودرجهت رفع مشکلات برآیند.

امام جمعه شهرعلی اکبردرادامه افزود:بسیاری ازکارشناسان محیط زیست معتقدنددستگاه های نشاندهنده آلاینده موجودمناسب منطقه نیست وبایدمسئولین دراین خصوص چاره ای بیاندیشند وبه روز بودن این دستگاههااقدام عاجل نمایندومی طلبد که مابایدازطریق رسانه هاشرایط بحران منطقه مسئولین کشوری بشناسانیم.

اشرفیان درباره اصول مطالیه گری بیان داشت:مطالبه بایدبه حق وازروی اصول واحترام باشد ومطالبه گری راجزمطالبه گری مدنی می دانیم وحق مردم است که مطالبه کنند ورسانه هاخط مشی مطالبه گری رابه مردم نشان دهدونیابد انتقاداتی ارائه کنیم که دشمن شادشود.وی همچنین دراین خصوص گفت: رسانه نباید استقلال خودراازدست بدهدومهمترین ارزش رسانه به شرافت واستقلال آن است وانتقادات نبایداحساسی بلکه بایدبادلیل وسندباشد،امروزه رسانه هاافکارعمومی رامدیریت می کنندواگرازاین فضاغافل شویم صدمات فراوانی خواهیم دید.

 

وی تریبون های نمازجمعه رامتعلق به مردم دانست وگفت:ماهمه فرزان یک خطه هستیم وبایدبدور ازهرنگاهی ،جهت گیریهای حزبی راکناربگذاریم و درکنارهم وبرای خداکارکنیم وقلم بزنیم،جربان مطالبه گری مدبون حرکت های انقلابی همه رسانه هاوتریبون های نمازجمعه است ومسائلی که درتبریبون نمازجمعه اعلام میشود شخصی نیست بلکه ازآن جامعه ومتعلق به مردم است.

ایشان درادامه افزود:ماانتخابات حساسی درپیش روداریم وتمام تلاش رسانه هادرجهت قدرت مانوررسانه برای دعوت حداکثری مردم وشرکت درانتخابات باشدو مهمترین دغدغه رسانه هادعوت به انتخاب درست وصحیح وفرداصلح باشدولذاانتظارمااین است دعواهای سیاسی راکناربگذاریم امامتاسفانه بیشترماگرفتارحزب گرایی شده ایم درحالیکه بایدباخردجمعی به نکات مثبت برسیم.

حجت الاسلام اشرفیان دررابطه جلسه بااستانداربیان داشت:این جلسه یکی ازجلسات پرباروطولانی بودوایشان ازتمام مدیران کل خواست تاپاسخگوی برنامه ها،بودجه وهزینه هاباشندوصرفا سخنرانی آتشین نمی تواندگره گشاوحل مشکلات مردم باشدوبایدگفت درچه بازه زمانی این برنامه هاحل خواهدشد،وعده هایی که ازسوی مسئولین داده میشود ولی عملی نمی شودبسیارخطرناک است.

وی گفت:ماازاستاندارخواستیم پروژه های مانده روی زمین راتاپایان اتمام طرحها مانند طرح ۴۶هزارهکتاری که دارای نواقصی است شاهدافتتاح آن نباشیم.

یکی ازخبرنگاران نیزنظرامام جمعه شهرعلی اکبر رانسبت به ارزیابی ایشان ازحضورجوانان دربحث مطالبات ونیز تعامل ائمه جمعه منطقه سیستان سوال کرد که حاج آقااشرفیان گفت:ائمه جمعه بعنوان کسانی که بایک واسطه ازسوی ولی فقیه معرفی میشوند،جایگاه فرهنکی دارندوسعی میکنندبرای مردم وآحادجامعه حلقه وصل باشند.درسیستان هفت تریبون نمازجمعه داریم واین فرصت بی نظیری است برای رشدمنطقه . وی افزود:بین ائمه جمعه هیچگونه تقابلی نیست ولی بایداذعان کرداختلاف نظروجوددارد واین طبیعی است هرکسی حاکم شهرخودش هست واصل براین است هرکس درحوزه خودش به نمایندگی ازمردم خودش مشکلات رابیان کندوامام جمعه هرشهرصدای رسای مردم آن حوزه برای رساندن مشکلات به گوش مسئولین هستندوهیچ منافاتی ندارد که ائمه جمعه هرشهرفقط مشکلات حوزه خودش رابگویدبلکه مواردکلی مثل مرز،تالاب وسوخت راهم مادرتریبون نمازجمعه بیان می کنیم که متعلق به کل سیستان است.

وی درپایان گفت:یکی ازکارهای مهم استانداردرآینده می تواند مسئله محیط زیست باشد که امبدواریم این اتفاق باوروداستانداردرآینده نزدیک بیفتدوی همچنین پیشنهاد دیدارخبرنگاران واصحاب رسانه سیستان رابانماینده ولی فقیه درزاهدان واستاندار دادند که مورداستقبال اصحاب رسانه قرارگرفت

ناصرپودینه

 

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
مرا آگاه ساز اگر
جدیدترین اخبار