займ на карту срочно
کد خبر: 26993 | سرویس: استان ها > تصویر > وبلاگ
تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ | ساعت » ۳:۲۶

اختصاصی سایت خبری کیانسه ،شب گذشته مورخه ۱۱/۲/۹۶ودرآستانه آغازهفته معلم جمعی ازبزرگان  وفرهیختگان سیستانی ساکن استان گلستان درمنزل  سردارفریبرزفیروزجهانتیغ وباحضورمهندس هوشنگ ناظری معاون استانداروفرماندارویژه زابل وسایرمسئولین ونیزجمعی ازسران طوائف ،بزرگان و ریش سفیدان منطقه سیستان جهت آشنائی ودیداربابزرگان سیستان وهمچنین آگاهی ازآخرین وضعیت منطقه ای سرزمین آبا واجدادخویش دیدارداشتند.گفتنی است درابتدای این مراسم چهره های شاخص فرهنگی ،دانشگاهی و…سیستانی ساکن استان گلستان ومنطقه سیستان معرفی گردیدنددرانتهای برنامه یک جلددیوان شاهنامه فردوسی به رسم یادبود ازسوی بنیادفرهنگی نیمروزاستان گلستان توسط فرماندارزابل به سردارفریبرزفیروزی جهانتیغ اهداگردید.درپایان باآبگوشت محلی سیستان ازمهمانان پذیرائی شد.

فرماندارویژه زابل ضمن خوشامدگوئی که به فرهیختگان سیستانی استان گلستان گفت: سیستان امروز دچار مشکلات عدیده ای شده است که البته این مشکلات جدیدنیست وبطورکلی براساس تحقیقات ،سیستان دارای سه مشکل اساسی است واگرماتمام تلاشهای خودرادرحل این سه مشکل داشته باشیم ،قطعاسایرمشکلات برطرف خواهدشد.

وی افزود:سیستان مسئله اصلی آن آب وخشکسالی است ومشکلات خشکسالی موضوع روزکشوراست که ماهم دراینجادرگیرآن هستیم ، سیستان وابسته به آب کشورخارجی است و حل سیاست های آبی مادرگفتمان دیپلماسی وپارلمانی می باشدوکشورافغانستان نیزبابرنامه هاوقوانین خودش ،مسئله آب را اجرایی می کند.

معاون استاندار درادامه افزود: دومین مشکل اساسی بحث حرکت شن های روان است واین دومعضل ،مسائل اخیر نیست بلکه ریشه تاریخی داردواین موضوع درسفرنامه هانیزامده است که بدان اشاره شده است.

وی دربحث سومین مشکل اساسی سیستان بیان داشت: مسئله سوم که امروزمتاسفانه درگیرآن هستیم بحث اعتیادوموادمخدراست  واین سه مشکل باعث شده بازمانده ازتحصیل،بیکاری،بیماریهای سل وتنفسی راداشته باشیم واگرافراددارای رخوت ورکودشدندجامعه سیستان دچارمشکلاتی سخت خواهدشد.

وی درخصوص جامعه پویایی گفت: اگرجامعه مابه سمت پویایی حرکت داشته باشدقطعا،گاز،راه آهن وانرژی های نوفعال می شود ولی اگر بی تحرکی باشد چگونه ازگاز،راه آهن و… بهره کافی واستفاده داشته باشیم.

وی افزود: آیاپیشینه سیستان  که روزی مهدتمدن بوده وتمامی تلاشهای انسانها درتولیدات هنری ،پزشکی و…. انجام می گرفته  ودربخش های تاریخی وباستانی ،  سیستان قطعه ای روشن درجهان بوده است وسرزمین اساطیری ما همواره درطول تاریخ ودرجهان ازابهت خاصی برخورداربوده است  اما چگونه شده که اکنون سیرنزولی ایجادشده ومارادچاراین مشکلات کرده است ومنطقه ای که روزگاری مهاجرپذیربوده اکنون مهاجرفرست شده است.

مهندس ناظری درادامه گفت: آن اراده های پولادین مردمان سیستان درگذشته داشته اکنون چه شده است؟چرافرزندان آن مردم اکنون درسیستان توان روبرو شدن باشرائط کنونی اقلیمی راندارند؟دولت تمامی تلاشهای خودرا درراه پیشرفت منطقه کرده است وبایدباهمدلی وتعامل درجهت ساختن سیستانی آبادباشیم ، نه تخریب یکدیگر.

وی دربخش دیگری ازسخنانش اظهارداشت: ماباید به دنبال سیستان بدون هیرمندبرویم وهمچون گذشته ازسایرپتانسیل های موجوددرسیستان برای حل مشکلات منطقه استفاده نمائیم وشما بزرگان وفرهیختگان مارامی توانید برای نیل به  هدفهای بزرگ که همانا کوشیدن برای سیستانی آباداست یاریگرباشید .

سردار فریبرزفیروزی جهانتیغ که میزبان این جلسه بودند نیزضمن خوشامدگی وعرض سلا م به مهمانان گفت: بسیارخوشحال وخرسند هستیم  که اکنون دیداری بابزرگان سیستانی استان گلستان داریم که درجمع ماحضوردارندوبنده بارهاعرض کرده ام که اگرسیستان رابعنوان یک قطعه کوچک ازکشورایران بدانیم وسیستان رادرمقایسه باسایرمناطق ایران موردبررسی قراردهیم ،ویژگی هایی رادارد که هیچ مجموعه دیگردرجاجای ایران ندارد .

 

وی افزود: سیستان خاستگاه  رستم وشاهنامه وزادگاه یعقوب لیث است و کدام سرزمین رامی شناسید که درسطح ملی چنین ویژگی هایی رادرخودداشته باشد،شمابزرگان نمایندگان سیستان امروزهستیدوهمه شاعران،نویسندگان  وعلماتلاش کنندچهره فرهنگی سیستان رابه سایرجوامع بشناسانند ، سیستان دارای فرهنگ غنی چندهزارساله می باشد .وی درپایان ضمن تشکراززحمات مهندس علی فیروزکوهی ازفرماندارمحترم،مسئولین دستگاههای اجرائی ونیز بزرگان وسران طوائف که دراین محفل صمیمی حضوربهم رساندند تادیداری بافرهیختگان سیستانی استان گلستان برای تعامل وآشنایی بیشتر درزمینه های فرهنگی داشته باشند تشکروقدردانی کردند .

گزارش وعکس: ناصرپودینه

  

 

برچسب ها:

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
مرا آگاه ساز اگر
جدیدترین اخبار