займ на карту срочно
کد خبر: 25428 | سرویس: تصویر > صفحه نخست > وبلاگ
تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۳۹۵ | ساعت » ۱۸:۲۱

اختصاصی سایت کیانسه ،عصرامروزمورخه ۵/۱۲/۹۵مهندس اوسط هاشمی  استاندارمحترم سیستان وبلوچستان درمحفلی دوستانه  وصمیمی باجمعی ازسران طوایف ومعتمدین شمال استان دیدارکرد. استانداراین نشست  رابسیارمفیدوراه گشایی برای حل مشکلات سیستان دانست .

مهندس هاشمی درآغازسخن گفت: ازابرازلطف شماتشکرمیکنم وازاینکه درجمع شماسران طوایف سیستان هستم بسیارخرسندم.

استاندارسیستان وبلوچستان افزود:این نشست باشمادرخاطره من می ماندچون برپایه دوستی وعشق است

وی درادامه گفت: سیستان مهد ادب است وادب فارسی،بخشی ازآن وامداراین دیار است وبایدمادراین مسیرباهم واقعاکارکنیم.

اوسط هاشمی ضمن پیشنهادتشکیل صندوقی بنام توسعه استان گفت: شمابزرگان وسرا ن طوایف استان میتوانید بادعوت وترغیب ازسرمایه گذاران بومی که درسایراستانهای کشور می باشند بخشی ازسرمایه خودرادربرای ایجاداشتغال دراین استان بکارببرندواین کمک زیادی درجهت اشتغالزایی وتولیدثروت خواهدکرد

وی افزود:ماامروزدراستان سیستان وبلوچستان سخن ازآرامش وامنیت به میان می آوریم زیرااگرامنیتی  هست ازشعورمردم این استان است واین سخنی که برخی می گویند استانداربه جنوب استان بیشترتوجه داردتابه شمال استان ،اصلا قبول ندارم وازروزی که وارداین استان شده ام جزمهمان نوازی این مردم چیزدیگری ندیده ام وتمام تلاش من برای کل استان بوده است.

وی درادامه به بیان تلاش هایی که دراستان شده اشاره کردوگفت:ایجادخط کشتیرانی به مسقط برای اولین باردرتاریخ این استان باتوجه به اینکه ۲۵%قوم کشورعمان بلوچ هستند – اختصاص دوفروندهواپیمای مسافربری ودرآینده نزدیک نیزدوفرونددیگراضافه خواهدشد- افتتاح بانددوم فرودگاه بین المللی زاهدان بزودی که برخوردارازآسفالت پلیمری می باشد…

فرماندارزابل نیزباتشکرازاستانداروحضورایشان درسیستان همه سران طوایف رادعوت به تعامل بامسئولین کردوگفت: قطعا تمامی طرحها وپروژه هایی که درسطح استان درحال انجام است اثربخشی خودرادرآینده به منطقه سیستان خواهدداشت..

درآغازجلسه نیزمهندس فریبرزفیروزی جهانتیغ سردار طایفه جهانتیغ باتشکرازمهندس فیروزکوهی که بانی این جلسه بودندوضمن خوشامدگویی به استانداروهیات همراه به بیان مطالبی درخصوص خدمات دولت تدبیروامید و،تعامل سران طوایف ومسئولین درجهت پیشرفت سیستان اشاره کردوگفت:مردم ماقدرشناس شماهستند

وروی افکارسران طوایف حساب بازکنیدوشمادرمنطقه ای مدیریت می کنیدکه حداقل مجموعه چنداستان درایران است.

وی درادامه گفت:شماآن اقلیت رانبینیدوکارتان راباجدیت تمام ادامه دهیدومااعلام می کنیم برای هرهدفی که درراستای دولت تدبیروامیدباشددرکنارشمااستاندارفهیم واندیشمندهستیم.

وی درپایان سخنان خودخاطرنشان ساخت:مااستانداری داریم که درواقع انسان محوراست  وبرنامه هاوراهبردهای زیربنایی انجام می دهد واگرماعقب ماندگی داریم ، علت آن تاریخی است…

 

شاهوزائی نیزبه نمایندگی ازسران طوایف دراین نشست درخصوص وحدت شیعه وسنی درسیستان وبرخورداری دولتمردان ازتعامل باسران طوایف برای حل مشکلات سیستان سخنانی ایرادکرد.

گفتنی است این نشست به همت علی فیروزکوهی ،موسس گروه انسجام و هم اندیشی سایت سیستو وکیانسه برگزارگردیدواستاندارسیستان وبلوچستان نیزایشان را ازجوانان پرتلاش وساعی درعرصه فرهنگ معرفی نمودند که همواره سعی درانسجام گروههای مختلف جامعه سیستان دارند.

 

   

 

 

 

 

برچسب ها:

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
مرا آگاه ساز اگر
جدیدترین اخبار